Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i St. Hallvard håndballklubb, onsdag 3. april kl 19.00. Sted: Reistad Arena

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.shk.no/arsmote/

Saksliste

AGENDA

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen.
  6. Endring av regionstilhørighet for SHK.
  7. Endring av navn på klubben

 

Det vises til punktene:

6. Endring av regions tilhørighet for SHK.
7. Endring av navn på klubben

 

Bakgrunn:
Bakgrunnen for innkalling til det ekstraordinære årsmøtet i ST. Hallvard håndballklubb er følgende:
Styret har på bakgrunn av en erkjennelse av at klubbens geografiske område begrenser mulighetene til å etablere en attraktiv toppklubb med tanke på både spillertilgang, sponsorer, supportere etc. lett etter alternativer slik at klubben kan vokse videre. Erfaringene etter de siste års drift er at klubben har behov for et større nedslagsfelt, både for å bedre økonomien og for å få tak i flere ressurser som kan hjelpe til med driften og arrangementene. Dagens økonomi er ikke et godt grunnlag til å etablere en satsing på elitenivå, og styret er overhodet ikke interessert i å gå i «Larvik fella» for å få til en slik satsing. Vi har derfor vært i dialog med nabo klubber for å sondere interessen og muligheten for et samarbeid.
Per dato har Reistad, Asker og Vestre Bærum bekreftet en slik interesse.

6. Endring av regions tilhørighet:
Dette er begrunnet i at aldersbestemte lag i samarbeidende klubber, som tilhører region Øst fortsatt skal kunne spille i region Øst. Dersom disse lagene må spille i region Sør så vil det medføre problemer med hallkapasiteten.
Vi har søkt NHF om dispensasjon for dette slik at lag som spiller i SHK’s navn, og tilhører region Øst fortsatt skal kunne spille i region Øst.
Endring av regions tilhørighet blir derfor aktuelt dersom NHF ikke vil godta vår dispensasjonssøknad.

7. Endring av navn på klubben
Styret foreslår at klubbens navn endres til Fold HK.
Fold er det gamle navnet på Oslofjorden, og er blant annet brukt i kongesagaene. Fold betyr den brede, åpne fjorden, og må opprinnelig ha vært brukt om den ytre, brede delen av fjorden.
I og med at samarbeidet markerer noe nytt, en ny satsing for håndballen, så mener vi at det er naturlig med et nytt navn og vi har falt ned på Fold HK som et godt alternativ.